• Tel :
  • 0 2078 5777

   youtube icon 01   

Patient Service

Insurance Information

Image
Image
Image

tel255a

ข้อมูลผู้ป่วยประกัน (Insurance Information)

บริการสำหรับท่านที่มีประกันและมีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ การใช้บริการของลูกค้าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ประกันสุขภาพ คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วยหรือนอนโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
    *การรักษาแบบผู้ป่วยในและได้รับการคุ้มครองจากประกัน ทางโรงพยาบาลสามารถดำเนินการในการได้รับประกันการชำระเงินก่อนที่จะเข้ารับการรักษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย
  2. ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุและมีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช้ำ บวม เขียว มีบาดแผล มีการหัก แพลง ผิดรูป กรณีมีสิ่งแปลกปลอมต้องระบุ เป็นต้น (อุบัติเหตุต้องมาใช้ภายใน 24 ชั่วโมง)
    ** สามารถยื่นใช้สิทธิการรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผ่านระบบ Fax Claim ได้ตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

สำเนาของเอกสารจำเป็นที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่

  • สำเนาบัตรประชาชน, เลขที่กรมธรรม์, บัตรประกัน, Application
  • สำเนา (ด้านหน้าและด้านหลัง) ใบรับรองหรือบัตรประกันสุขภาพปัจจุบันของท่าน
  • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับบริษัทประกันของท่าน

หมายเหตุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธนโยบายจากบริษัทประกันตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Image

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาฟื้นฟูผู้สูงวัย

Privacy Policy | Cookie Policy

Thonburi Burana Hospital

© 2023 Thonburi Burana Hospital A Joint  American Accreditation Commission International (AACI) accredited hospital
89/3 Moo 3, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120
Tel : 0 2078 5777
Email : thonburiburana@thonburiwellbeing.com

jin wellbeing logo 01THG logo